Terms and conditions

Algemene Voorwaarden van MyFoodSpot

Gelieve deze voorwaarden met betrekking tot MyFoodSpot zorgvuldig te lezen. Het gebruik van MyFoodSpot is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen van de overeenkomst tussen de Klant en LANTMÄNNEN UNIBAKE met betrekking tot het gebruik van de producten en diensten van LANTMÄNNEN UNIBAKE. Door gebruik te maken van MyFoodSpot gaat de Klant akkoord met en aanvaardt hij alle voorwaarden die hierin vervat zijn, met uitsluiting van enige algemene of bijzondere voorwaarden meegedeeld door de Klant. Bovendien zijn de verplichtingen op de Klant onder de hierin uiteengezette bepalingen van toepassing op de Gebruikers waarvoor de Klant vraagt om Gebruik van MyFoodSpot. De Klant Customer verklaart en garandeert dat zijn Gebruikers instemmen met de hierin uiteengezette bepalingen en dat de Klant de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt in geval van niet-naleving van deze bepalingen door deze Gebruikers.

Als u deze voorwaarden aanvaardt namens een vennootschap of enige andere (rechts- of natuurlijke) persoon, bevestigt en garandeert u dat u bevoegd bent om die vennootschap of die persoon te verbinden met betrekking tot deze voorwaarden.

1. Definities

1.1 De volgende uitdrukkingen hebben de volgende betekenissen, tenzij de context anders uitwijst en waar de context dit vereist of aangeeft, zal het enkelvoud vervat zijn in het meervoud en omgekeerd.

 • "Algemene voorwaarden" of "AV" zijn de bepalingen en voorwaarden die hierin worden beschreven betreffende de levering en het gebruik van de Diensten.
 • "Beloningen" betekent alle producten, diensten, financiële kortingen, verminderingen of andere voordelen, die op het ogenblik van verzilvering worden opgesomd in de Beloningencatalogus of anderszins worden meegedeeld aan de Klanten via de Website.
 • "Beloningencatalogus" betekent de online catalogus, zoals gewijzigd van tijd tot tijd naar goeddunken van LANTMÄNNEN UNIBAKE, uitgegeven door LANTMÄNNEN UNIBAKE met het oog op het Getrouwheidsprogramma die een selectie van dan onder het Getrouwheidsprogramma beschikbare Beloningen weergeeft en het aantal UniCoins daarvoor vereist. De Beloningencatalogus is toegankelijk op de Website.
 • "Componenten van Derden" betekent elk computerprogramma, product, dienst en/of inhoud, inclusief enige en alle integrale of gedeeltelijke kopieën hiervan, ontwikkeld of verschaft door een Derde partij en geïntegreerd in de Diensten.
 • "Derde partij" of "Derden" verwijst naar elke persoon andere dan LANTMÄNNEN UNIBAKE, de Klant of een Gebruiker.
 • "Diensten" zijn de producten en diensten van MyFoodSpot, aangeboden door LANTMÄNNEN UNIBAKE aan de Klant, met inbegrip van deze met betrekking tot het Gebruik van de Website, zoals die van tijd tot tijd kunnen wijzigen, waarvoor de Klant zich heeft ingeschreven onder de Overeenkomst.
 • "Documentatie" verwijst naar de beschrijvingen van de Diensten, gebruikershandleidingen, ondersteuningsmateriaal, technische bijlagen en beschrijvingen, de technische systeemvereisten en andere informatie met betrekking tot de Diensten, ongeacht of ze in gedrukt of elektronisch formaat verdeeld worden.
 • "Gebruik" en "Gebruiken" betekent het downloaden, installeren, openen, uitvoeren, aanwenden, bewerken of het weergeven van informatie die voortvloeit uit dergelijke handelingen van een deel of het geheel van de Diensten.
 • "Gebruiker" betekent elke natuurlijke persoon voor wie de Klant om het Gebruik van één of meer Diensten verzoekt, inclusief de werknemers van de Klant.
 • "Gebruikersaccount" betekent de niet-overdraagbare account van de Gebruiker, gekoppeld aan het Klantenaccount, toegankelijk met behulp van Toegangsmiddelen, en via welke de door de Klant bestelde Diensten kunnen worden Gebruikt.
 • "Getrouwheidsprogramma" verwijst naar het programma beschreven in Artikel 11.
 • "Inhoud" betekent alle geposte berichten (met inbegrip van, maar niet noodzakelijk beperkt tot te koop aangeboden producten en daarmee verbonden informatie), boodschappen, tekst, bestanden of andere gegevens die op, via of in verband met de Website worden doorgegeven.
 • "Intellectuele Eigendomsrechten" betekent, zonder daartoe beperkt te zijn, elke soort octrooirecht, tekeningen- en modelrechten, gebruiksmodellen of andere vergelijkbare uitvindingsrechten, auteursrechten en naburige of gerelateerde rechten, computerprogramma's, databanken, knowhow, handelsgeheimen, handelsmerken, dienstenmerken, handelsnamen en elk ander immaterieel eigendomsrecht, of dit nu geregistreerd is of niet, inclusief aanvragen en registraties voor elk van de bovenstaande, in eender welk land, voortvloeiend uit geschreven of gewoonterecht of uit overeenkomsten.
 • "Klant" verwijst naar de (rechts- of natuurlijke) persoon, die commercieel actief is in de voedingssector en als dusdanig ingeschreven is voor BTW doeleinden, geregistreerd in overeenstemming met Artikel 3 om de Diensten te Gebruiken voor commerciële doeleinden.
 • "Klantenaccount" verwijst naar de account van de Klant, aangemaakt door LANTMÄNNEN UNIBAKE, die informatie en documenten van (of verband houdende met) de Klant en de bestelde Diensten, bevat.
 • "Klantenprofiel" verwijst naar het geheel van gegevens van de Klant, zowel deze gecreëerd door LANTMÄNNEN UNIBAKE, deze verschaft door de Klant en ter beschikking gesteld van LANTMÄNNEN UNIBAKE, of verschaft door andere LANTMÄNNEN UNIBAKE-klanten en/of Derden via de Diensten of anderszins.
 • "LANTMÄNNEN UNIBAKE" betekent Lantmännen Unibake Londerzeel, een Belgische naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 3, 1840 Londerzeel, België, en ingeschreven onder ondernemingsnummer 0427.655.479.
 • "Licentie" verwijst naar de licentie beschreven in Artikel 8.
 • "Overeenkomst" betekent deze Algemene voorwaarden, de Documentatie, en het Privacybeleid.
 • "Overmacht" betekent alle ongewone en onvoorzienbare omstandigheden buiten de wil om van de Partij die zich erop beroept, waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden zelfs als alle redelijke voorzorgen werden genomen, inclusief opzettelijke schade, arbeidsgerelateerde problemen, stopzetting van de productie-eenheid, technische of netwerkstoring.
 • "Partij" betekent LANTMÄNNEN UNIBAKE of de Klant en "Partijen" betekent zowel LANTMÄNNEN UNIBAKE als de Klant.
 • "Privacybeleid" betekent de voorwaarden en het privacybeleid beschikbaar op de website van LANTMÄNNEN UNIBAKE, die consulteerbaar is op "https://myfoodspot.eu/articles/privacy-policy".
 • "Territorium" betekent elk(/alle) land(en) waarin LANTMÄNNEN UNIBAKE de Klant Gebruik heeft toegekend, of bij gebrek aan een dergelijke toekenning, het land waarin de Klant zijn hoofdzetel heeft.
 • "Toegangsmiddelen" verwijst naar de gebruikersnaam, het wachtwoord en elk ander identificatiemiddel en/of toegangsprocedure voor Gebruikers die strikt persoonlijk zijn voor elke Gebruiker en toegang verstrekken tot de Gebruikersaccount.
 • "UniCoins","UNC" of "U" betekent het ruilmiddel uitgegeven door LANTMÄNNEN UNIBAKE aan de Klanten onder het Getrouwheidsprogramma, hetwelk geen geldwaarde heeft.
 • "Verbonden onderneming" betekent elke vennootschap, onderneming of andere entiteit die op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze gecontroleerd wordt door, of onder gemeenschappelijke controle is van, of zelf gezag uitoefent over LANTMÄNNEN UNIBAKE of over de Klant.
 • "Vereist materiaal" betekent virtuele of fysieke toestellen, inclusief software, desktop computer(s), laptop(s), tablet(s), mobiel(e) toestel(len), telecommunicatietoestel(len) en hardware-product(en) die een ruim assortiment aan computerprogramma's aankunnen en internetverbinding(en) hebben die voldoen aan de minimumvereisten beschreven in de Documentatie teneinde gebruik te kunnen maken van de Diensten.
 • "Vertrouwelijke informatie" betekent alle informatie van welke aard dan ook, die wordt meegedeeld in welke vorm dan ook door een partij (of een derde namens deze partij), welke omvat, zonder beperking, commerciële of vanuit mededingingsoogpunt gevoelige informatie, auteursrechtelijk beschermde of privé-informatie, handelsgeheimen en know how (met inbegrip van informatie die is aangeduid of gemerkt als "Vertrouwelijk", "Auteursrechtelijk beschermd" of dergelijke), met betrekking tot de onderneming en de aangelegenheden van een Partij, met name (i) wat betreft door de Klant te onthullen informatie, betekent dit informatie met betrekking tot zijn netwerkwerking, technische plannen; en (ii) wat betreft door LANTMÄNNEN UNIBAKE meegedeelde informatie, betekent dit informatie met betrekking tot huidige en toekomstige Diensten, met inbegrip van prijzen, technische, financiële en marketinggegevens van LANTMÄNNEN UNIBAKE en alle informatie met betrekking tot klanten en gebruikers van Diensten. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die (i) op het ogenblik van mededeling openbaar was, (ii) is gepubliceerd of anderszins openbaargemaakt zonder enige tekortkoming van de ontvangende partij, (iii) was rechtmatig gekend door de ontvangen partij ofwel voorafgaand aan de mededeling of zoals ontvangen van een derde die het recht had om deze informatie mee te delen, of (iv) was onafhankelijk ontwikkeld door de ontvangende partij zonder enig gebruik of toegang tot de Vertrouwelijk Informatie.
 • "Website" betekent de MyFoodSpot-website "https://myfoodspot.eu" en de mobiele applicatie zoals ontwikkeld, beheerd en gecommercialiseerd door LANTMÄNNEN UNIBAKE met het oog op het verstrekken van de Diensten, die beschikbaar worden gemaakt aan de Klant onder de Overeenkomst. Dit omvat codes, programma's, functionaliteiten, oplossingen, modules, routines, bibliotheken, instrumenten, teksten, applicaties, communicatie protocollen, gegevensstructuren en formaten, designs en lay-outs van gebruikersinterface, software architectuur en componenten, patronen, know how, methodieken, websites en mobiele applicaties bezit en beheerd door LANTMÄNNEN UNIBAKE, alle correcties op fouten, updates, upgrades, wijzigingen en verbeteringen met betrekking tot de Website, zoals ontwikkeld en beheerd door LANTMÄNNEN UNIBAKE met betrekking tot de Diensten.
 • "Wetgeving gegevensbescherming" verwijst naar Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de "AVG"), alsmede alle wetgeving en regelgeving ter omzetting van of verwezenlijkt overeenkomstig de AVG en de e-Privacy wetgeving, of die een van hen wijzigt, vervangt, herneemt of consolideert, en alle andere nationale wetten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en privacy die zouden bestaan, die van toepassing zijn op LANTMÄNNEN UNIBAKE en/of op de Klant, zoals deze wetgeving gewijzigd of vervangen wordt. "Wijzigingen" betekent updates, nieuwe versies of opties, verlengingen, uitbreidingen, veranderingen aan de Diensten en/of het ontwerp en de vormgeving van de LANTMÄNNEN UNIBAKE-websites, Klantenaccount, Klantenprofiel en/of Gebruikersaccounts. Wijzigingen zijn onderworpen aan de Overeenkomst.

1.2 Elke verwijzing in de Overeenkomst naar "met inbegrip van" of "inclusief" wordt geacht te worden gevolgd door de woorden "maar niet beperkt tot".

2. Reikwijdte

2.1 Toegang tot en Gebruik van de Diensten door de Klant zijn onderworpen aan de Overeenkomst. De klant mag zich enkel toegang verschaffen tot en Gebruik maken van de Diensten in het Territorium en enkel voor eigen commerciële doeleinden.

2.2 De Overeenkomst blijft van toepassing, ongeacht enige bijkomende of tegenstrijdige voorwaarden in correspondentie of documentatie die de Klant aan LANTMÄNNEN UNIBAKE heeft bezorgd.

2.3 Deze Overeenkomst vervangt alle voorgaande algemene (en bijzondere) voorwaarden en/of overeenkomsten gesloten tussen LANTMÄNNEN UNIBAKE en de Klant met betrekking tot de Diensten.

3. Registratieprocedure

3.1 Registratie Het Gebruik van de Dienst(en) is onderworpen aan voorafgaande registratie. Door op de Website te registreren, bevestigt de Klant de voorwaarden van de Overeenkomst en enige toepasselijke Documentatie met betrekking tot de Diensten, te hebben gelezen en aanvaard. Als een voorwaarde voor de registratie, gaat de Klant ermee akkoord dat LANTMÄNNEN UNIBAKE een Klantenprofiel aanmaakt en dat het Klantenprofiel ter beschikking wordt gesteld van LANTMÄNNEN UNIBAKE (inclusief diens Verbonden ondernemingen), andere klanten en meer algemeen van Derden via de Diensten of anderszins.

3.2 Mededeling van vereiste informatie en documenten De registratie kan afhankelijk zijn van de mededeling door de Klant van informatie en documenten gevraagd door LANTMÄNNEN UNIBAKE. De Klant garandeert dat alle informatie en documenten verstrekt aan LANTMÄNNEN UNIBAKE in het kader van de Inschrijvingsprocedure en daarna, correct, waarheidsgetrouw, nauwkeurig, gedocumenteerd en volledig is en zal zijn. De klant aanvaardt dat LANTMÄNNEN UNIBAKE niet aansprakelijk is voor de controle van de informatie en documenten die de Klant (of enige andere klant) verstrekt heeft.

3.3 Goedkeuring – Activering van de Diensten Toegang tot en Gebruik van de Diensten, is alleen open voor (rechts- of natuurlijke) personen die commercieel actief zijn in de voedingssector en als dusdanig ingeschreven zijn voor BTW doeleinden. Bovendien is het onderworpen aan LANTMÄNNEN UNIBAKE's voorafgaande goedkeuring. LANTMÄNNEN UNIBAKE mag de registratie naar eigen goeddunken weigeren. Na de goedkeuring zal LANTMÄNNEN UNIBAKE overgaan tot het creëren van een Klantenaccount en de Klant de Toegangsmiddelen voor dergelijke account verschaffen. De Diensten zijn dan geactiveerd.

3.4 Klantenaccount LANTMÄNNEN UNIBAKE kan Gebruikersaccounts aanmaken voor het Gebruik van de Diensten, binnen toepasselijke limieten. De Klant is aansprakelijk voor het dagdagelijkse beheer van de Gebruikersaccounts (inclusief het aantal hiervan en de Diensten waartoe de betrokken Gebruiker toegang heeft). De Klant moet een Gebruikersaccount onmiddellijk deactiveren wanneer de betrokken Gebruiker niet langer bevoegd is Gebruik te maken van de Diensten namens de Klant, of als de Klant hiertoe niet in staat is, dient hij onmiddellijk contact op te nemen met LANTMÄNNEN UNIBAKE voor dit doel.

4. Toegang tot en gebruik van de Diensten

4.1 Vereist materiaal Alleen de Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de keuze, aankoop, installatie en besturing van het Vereiste materiaal en voor de daaraan verbonden kosten. De Diensten die geïnstalleerd moeten worden op de computersystemen van de Klant of de Componenten van derden, ongeacht of deze al dan niet zijn geïntegreerd in de Diensten, zijn mogelijk onderworpen aan afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden. Alleen de Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de installatie en het onderhoud van veiligheidsgerelateerde aspecten van het Vereiste Materiaal (met inbegrip van patches, firewalls, virussen, spyware, malware en andere kwaadwillige codescanners). LANTMÄNNEN UNIBAKE behoudt zich het recht voor om op elk moment de vereisten te wijzigen waaraan het Vereiste materiaal van de Klant moet voldoen. Behalve voor aanpassingen aan huidige technologieën die op de markt beschikbaar zijn en de Klant op eigen initiatief hoort aan te schaffen, zal de Klant van dergelijke wijzigingen kennisgeving ontvangen. LANTMÄNNEN UNIBAKE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onveiligheid of schade veroorzaakt door het Vereiste materiaal of enig materiaal gebruikt door de Klant voor het Gebruik van de Diensten.

4.2 Internetverbinding Aangezien de Diensten toegankelijk zijn via het internet, is een veilige internetverbinding en netwerkomgeving een noodzakelijke voorwaarde voor het gebruik van de Diensten. LANTMÄNNEN UNIBAKE is niet aansprakelijk voor een niet-beschikbaarheid van de Diensten die verband houdt met de internetverbinding. Gebruik van de Diensten kan ertoe leiden dat de computer of toestellen van de Klant automatisch, zonder waarschuwing, intermitterend of met vaste regelmaat, verbinding maken met het internet met als doel de Klant te voorzien van extra informatie, kenmerken, Wijzigingen of functies en om na te gaan of er Wijzigingen beschikbaar zijn om te downloaden naar en te installeren op de computer of toestellen van de Klant.

4.3 Toegangsmiddelen De Klant is verantwoordelijk voor de bescherming, vertrouwelijkheid, veiligheid en het geschikte gebruik van de Toegangsmiddelen door zijn Gebruikers en garandeert alle stappen te nemen om te voorkomen dat onbevoegde Derden er kennis van nemen en er gebruik van maken. De Klant zal LANTMÄNNEN UNIBAKE vrijwaren tegen en schadeloos stellen voor enige en alle eisen of vorderingen van Derden die voortvloeien uit de verspreiding door de Klant van (on)juiste informatie over de Klant en/of Gebruikers. In het geval van verlies, diefstal, schending van de vertrouwelijkheid, of enig risico op misbruik van Toegangsmiddelen, moet de Klant onmiddellijk de getroffen Gebruikersaccount deactiveren, en als de Klant hiertoe niet in staat is, LANTMÄNNEN UNIBAKE onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen. De Klant is als enige aansprakelijk voor elk onbevoegd gebruik van de Diensten, alsook voor enige schadelijke gevolgen die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit kunnen voortvloeien. De Klant erkent te zijn gewaarschuwd dat LANTMÄNNEN UNIBAKE zich het recht voorbehoudt om een Gebruiker de toegang te weigeren als hij dezelfde Toegangsmiddelen gebruikt als deze gebruikt voor een sessie geopend op een andere computer.

5. Wijzigingen aan de Diensten

5.1 LANTMÄNNEN UNIBAKE behoudt zich het recht voor om te allen tijde Wijzigingen aan te brengen aan de Diensten, om eventuele fouten recht te zetten en/of de technische kenmerken en beschrijvingen van de Diensten te wijzigen. LANTMÄNNEN UNIBAKE is echter niet verplicht de Klant hiervan in Kennis te stellen, noch de Klant dergelijke Wijzigingen te verschaffen. LANTMÄNNEN UNIBAKE kan van tijd tot tijd online Wijzigingen aanbrengen zonder dat de toelating van de Klant vereist is.

5.2 De Klant zal geen Gebruik maken van een andere versie van de Diensten dan de laatste versie die LANTMÄNNEN UNIBAKE ter zijner beschikking gesteld heeft.

6. Intellectuele Eigendomsrechten

6.1 De Klant erkent dat LANTMÄNNEN UNIBAKE (of haar licentiegevers) de eigendom hebben en te allen tijde behouden van de Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan de Diensten, de Website en de Documentatie en de Wijzigingen daaraan.

6.2 De Klant kan de in geen geval, rechtstreeks of onrechtstreeks, op welke wijze dan ook, de Intellectuele Eigendomsrechten van LANTMÄNNEN UNIBAKE betwisten, noch hun geldigheid of afdwingbaarheid onder de toepasselijke wetgeving, of enige actie ondernemen die een negatief effect kan hebben op de Intellectuele Eigendomsrechten van LANTMÄNNEN UNIBAKE of hen in het gedrang kan brengen op welke wijze dan ook.

6.3 De Klant stelt LANTMÄNNEN UNIBAKE hiervan onmiddellijk in kennis wanneer het kennis neemt van enig ongeoorloofd bezit of Gebruik van de Website en de Diensten of enige daarmee verbonden Documentatie door een Derde.

6.4 De Klant moet alle noodzakelijke maatregelen nemen om de Intellectuele Eigendomsrechten van LANTMÄNNEN UNIBAKE te beschermen en om te verzekeren dat de personen werkzaam onder diens gezag dit ook doen.

6.5 Behalve bij specifiekere bepalingen die desgevallend van toepassing kunnen zijn, kent de Klant LANTMÄNNEN UNIBAKE een niet-exclusieve licentie toe voor de duur van de Overeenkomst om de handelsnaam en handelsmerken van de Klant te vermelden als referentie en om deze te gebruiken en te communiceren met betrekking tot de huidige Overeenkomst, uitsluitend voor eigen commerciële communicaties, zowel intern als extern, met inbegrip van haar websites, persberichten, presentaties, brochures en andere media. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal LANTMÄNNEN UNIBAKE de handelsnaam en de -merken van de Klant niet meer gebruiken en elke vermelding ervan in haar commerciële communicatie verwijderen binnen een redelijke termijn.

7. Gegevens

7.1 Alle gegevens verstrekt door Partij aan de andere voor de doeleinden van deze Overeenkomst en in de context van het gebruik van de Website (met inbegrip van gegevens met betrekking tot Gebruikers of hun ondernemingen en de transacties verwerkt door de Website) blijven de eigendom van deze Partij.

7.2 De Klant kent aan LANTMÄNNEN UNIBAKE het recht toe om de gegevens van de Klant zoals verstrekt door de het gebruik van de Website en de Diensten te gebruiken, strikt voor het uitsluitende doel beoogd door de Overeenkomst en, waar toepasselijk, in overeenstemming met de Privacy Policy waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 hieronder.

7.3 De Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens verwerkt via de Website (met inbegrip van de juistheid, kwaliteit en integriteit).

7.4 LANTMÄNNEN UNIBAKE behoudt zich het recht voor om de inhoud van alle informatie gepost via de Website te monitoren en enige gegevens te weerhouden, verwijderen en wegdoen zonder kennisgeving in geval van niet-naleving van de Overeenkomst.

7.5 Onverminder Artikel 7.1, kent de Klant aan LANTMÄNNEN UNIBAKE het recht toe om verrichtingen te doen of een reeks verrichtingen te doen op gegevens of reeksen gegevens, zoals het bewaren, opnemen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen, wijzigen, herstellen, consulteren, gebruiken, afstemmen, verrijken, combineren of samensmelten van gegevens verzameld van de Klant en Gebruikers voor de LANTMÄNNEN UNIBAKE's doeleinden van data analyses verrichten of sectorale analyses, statistieken en verslagen genereren. LANTMÄNNEN UNIBAKE heeft het recht om dergelijke analyses en verslagen te creëren en de publiceren, ongeacht of dit voor commerciële doeleinden dan wel als openbare dienst is, en de Klant doet afstand van elk recht hierop.

7.6 Elke Partij zal redelijkerwijze geschikte standard veiligheids- en installatieprocedures opstellen en onderhouden in verband met de gegevens van de andere Partij.

8. Gebruikslicentie

8.1 Voor de duur van de Overeenkomst en onder de voorwaarden hierin opgenomen, voor zover LANTMÄNNEN UNIBAKE daartoe gerechtigd is en de Website en/of de Documentatie beschikbaar maakt in de context van het verstrekken van de Diensten, kent LANTMÄNNEN UNIBAKE aan de Klant een niet-overdraagbare en niet-exclusieve Licentie toe, om de Website en/of de Documentatie te raadplegen en Gebruiken.

8.2 De Licentie is beperkt tot het Territorium.

8.3 De Licentie wordt strikt verstrekt voor het uitsluitende doel beoogd door de Overeenkomst en voor de eigen zakelijke doeleinden van de Klant.

8.4 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, mogen de Licentierechten verworven door middel van de Overeenkomst niet worden verkocht, geleased, toegewezen, in sublicentie gegeven of anderszins, geheel of gedeeltelijk, overgedragen door de Klant aan eender welke Derde (met inbegrip van verbonden ondernemingen), behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring door LANTMÄNNEN UNIBAKE.

8.5 In geval van beëindiging of opschorting van de Diensten, worden de daaraan verbonden licenties ook automatisch en onmiddellijk beëindigd of opgeschort. De Klant verbindt zich ertoe en verzekert dat in geval van beëindiging van de Overeenkomst, hij onmiddellijk, naargelang het geval, het Gebruik zal opschorten van de Website, de Documentatie en alle kopieën daarvan, en zal deze terugbezorgen aan LANTMÄNNEN UNIBAKE, dan wel deze zal verwijderen en/of vernietigen.

9. Vertrouwelijkheid

9.1 Iedere Partij zal de vertrouwelijkheid waarborgen en beschermen van alle Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij.

9.2 Iedere Partij zal de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden beoogd door de Overeenkomst en zal de informatie niet vrijgeven aan andere personen dan Verbonden Ondernemingen, werknemers, agenten, partners, bestuurdersdirectors, medecontractanten, leveranciers, consultants, onderaannemers en (potentiële) investeerders van de Partij die deze informatie nodig heeft opdat de verplichtingen van deze Partij onder de Overeenkomst kunnen nageleefd worden en/of op voorwaarde dat ze zelf partij zijn bij een gelijkaardige geheimhoudingsovereenkomst, of zoals vereist door de wet. De Partijen verzekeren dat deze Derden, aan wie de Vertrouwelijke Informatie wordt meegedeeld, gelijkaardige geheimhoudingsverplichtingen naleven als deze die hierin zijn opgenomen. De Partijen spannen zich naar beste vermogen in om de Vertrouwelijke Informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of mededeling, diefstal of verlies.

9.3 Aangezien rechtsmiddelen onvoldoende kunnen zijn als vergoeding voor elke schending van dit Artikel 9, is elke Partij gerechtigd om dwangmaatregelen te verkrijgen met betrekking tot een schending of dreigende schending, bovenop de wettelijke of andere rechtsmiddelen en zonder dat het noodzakelijk is om de werkelijke schade aan te tonen.

9.4 Bij beëindiging van deze Overeenkomst gaat de Partij die de Vertrouwelijke informatie ontving ermee akkoord dat alle Vertrouwelijke informatie van de andere Partij, inclusief alle kopieën in eender welke vorm, zoals gepast, wordt vernietigd of teruggestuurd naar de Partij die de Vertrouwelijke informatie onthulde, behoudens indien hierin anders wordt overeengekomen.

9.5 Elke Partij behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in diens eigen Vertrouwelijke informatie.

9.6 Deze clausule blijft geldig na beëindiging van de Overeenkomst voor een periode van drie (3) jaar.

10. Privacy

10.1 In het kader van deze clausule zullen "persoonsgegevens", "verwerking", "betrokkene", "houder van persoonsgegevens", "gegevensverwerker" en "toezichthoudende organisatie" de betekenis hebben die eraan wordt gegeven in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

10.2 De Partijen zullen zich houden aan de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. LANTMÄNNEN UNIBAKE verbindt zich ertoe alle persoonlijke gegevens die van de Klant zijn of gerelateerd zijn aan de Klant of een van de Gebruikers, te verwerken in overeenstemming met het Privacybeleid. De klant erkent hierbij de inhoud van het Privacybeleid te hebben gelezen en begrepen.

10.3 De Klant erkent dat het gebruik van de Diensten met zich meebrengt dat hij persoonsgegevens van de Gebruikers en/of Derden (inclusief andere klanten) zal inzamelen en verwerken en dat hij in dit opzicht beschouwd zal worden als de verwerker van persoonsgegevens. In verband hiermee garandeert de Klant dat hij de op de Klant toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming naleeft en zal naleven, in verband met alle persoonsgegevens verwerkt door de Klant waarvoor hij de verantwoordelijke verwerker van persoonsgegevens is, met inbegrip van de verplichting om de betrokkenen te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens, en, als de Klant persoonsgegevens verwerkt als gegevensverwerker eveneens alle instructies naleeft van de verantwoordelijke verwerker van dergelijke persoonsgegevens.

10.4 De Klant garandeert alle voorafgaande, individuele en noodzakelijke goedkeuringen en toelatingen te hebben ontvangen van de Gebruikers en andere betrokkenen om LANTMÄNNNEN UNIBAKE in staat te stellen de persoonlijke gegevens die in het kader van het gebruik van de Website en de Diensten worden verstrekt, te verwerken, zoals in dit Privacybeleid is bepaald.

10.5 De klant zal LANTMÄNNNEN UNIBAKE schadeloos stellen en volledig vrijwaren voor alle schade, verlies, kosten of uitgaven die kunnen ontstaan als gevolg van het niet voldoen aan de vereisten van de toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

11. Getrouwheidsprogramma

11.1 UniCoins Klanten komen in aanmerking voor "UniCoins" bij de aankoop van artikelen via het gebruik van de Diensten, dat afhankelijk is van het succesvol invullen van de unieke code op de Website en, op verzoek van de Website, het uploaden van de factuur met betrekking tot het gekochte artikel. UniCoins mag niet worden overgedragen, gedeeld of gecombineerd met de UniCoins van een andere Klant of worden ingewisseld of opgebouwd in verband met een andere promotie of programma dan het Programma. UniCoins hebben geen contante waarde en mogen niet worden ingewisseld voor contant geld en mogen niet worden verkocht, geveild, geruild, geruild, bemiddeld, gekocht, overgedragen, toegewezen of anderszins gebruikt.

11.2 Terugbetaling UniCoins kunnen worden ingewisseld via de Website door te kiezen uit de Beloningen die van tijd tot tijd worden vermeld in de dan actuele versie van de Beloningscatalogus, die elk een UniCoin-inwisselwaarde hebben gekregen. Een Klant zal een minimum aantal UniCoins moeten opbouwen om in aanmerking te komen voor het bestellen van sommige of alle producten die in de Beloningscatalogus staan vermeld. UniCoins worden onmiddellijk na inwisseling uit het Klantenaccount verwijderd. De inwisseling van UniCoins is onderworpen aan eventuele bijkomende beperkingen, voorwaarden, bepalingen, voorwaarden en/of beleidslijnen die op de Website of in de Beloningscatalogus worden uiteengezet.

11.3 Beloningen Beloningen die in de Beloningscatalogus zijn beschreven of anderszins zijn slechts ter illustratie; de werkelijke Beloning kan afwijken van de beschreven Beloning. Beloningen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid zoals bepaald door LANTMÄNNNEN UNIBAKE naar eigen goeddunken. LANTMÄNNNEN UNIBAKE behoudt zich het recht voor om Beloningen van vergelijkbare of hogere waarde te vervangen indien een ingewisselde Beloning om welke reden dan ook niet beschikbaar.

11.4 Beperkingen LANTMÄNNNEN UNIBAKE behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde de waarde van UniCoins en het aantal UniCoins dat voor een bepaalde activiteit kan worden verdiend, te bepalen en te wijzigen. De ontdekking van enige vervalsing of enige andere poging om het Programma, LANTMÄNNNEN UNIBAKE of de Website, te ondermijnen of anderszins te bedriegen, zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van het Programma door de Klant en een volledige verbeurdverklaring van alle uitstaande UniCoins. LANTMÄNNNEN UNIBAKE biedt geen garantie of andere dekking voor de Beloningen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de levering, opslag of het gebruik van de Beloningen en de Klant zal LANTMÄNNNEN UNIBAKE vrijwaren van elke aansprakelijkheid die in dat opzicht door een derde partij wordt gevraagd.

12. Inhoud

12.1 De Klant begrijpt dat, tenzij dergelijke Inhoud betrekking heeft op artikelen die door LANTMÄNNNEN UNIBAKE te koop worden aangeboden, alle Inhoud uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de Derde Partij van wie dergelijke Inhoud afkomstig is. Meer in het bijzonder is dergelijke Derde volledig verantwoordelijk voor elk afzonderlijk onderdeel van de Inhoud die zij op de Website plaatsen, met inbegrip van de gevolgen als de Klant een contractuele relatie aangaat met de betreffende Derde Partij op basis van de inhoud die op de Website wordt geplaatst. De Klant begrijpt dat een dergelijke contractuele relatie, waarbij LANTMÄNNNEN UNIBAKE geen partij is, wordt beheerst door en onderworpen is aan de voorwaarden die zijn overeengekomen tussen de Klant en de betreffende Derde Partij.

12.2 De Klant begrijpt dat LANTMÄNNNEN UNIBAKE geen controle heeft over en niet verantwoordelijk is voor de Inhoud die op de Website beschikbaar wordt gesteld, en dat de Klant door gebruik te maken van de Diensten kan worden blootgesteld aan Inhoud die onjuist is, misleidend of anderszins aanstootgevend is. De Inhoud die op de Website wordt weergegeven, kan onnauwkeurigheden en typefouten bevatten en LANTMÄNNEN UNIBAKE garandeert niet de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke Inhoud of dat eventuele defecten worden gecorrigeerd. Het vertrouwen op dergelijke Inhoud is uitsluitend voor risico van de Klant. Bovendien kan de Website links bevatten naar andere websites, die volledig onafhankelijk zijn van LANTMÄNNNEN UNIBAKE. LANTMÄNNNEN UNIBAKE geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op een dergelijke website. De Klant stemt ermee in dat de Klant zelf moet beoordelen en alle risico's in verband met het gebruik van Inhoud moet dragen, dat de Klant niet mag vertrouwen op LANTMÄNNNEN UNIBAKE met betrekking tot deze Inhoud en dat LANTMÄNNNEN UNIBAKE in geen geval aansprakelijk is voor enige Inhoud of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van enige Inhoud die via de Website is geplaatst, per e-mail is verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Website. De Klant erkent dat LANTMÄNNNEN UNIBAKE de Inhoud niet vooraf screent, goedkeurt of controleert.

13. Verantwoordelijkheden en garanties van LANTMÄNNEN UNIBAKE

13.1 LANTMÄNNEN UNIBAKE garandeert dat:

 1. het alle rechten heeft met betrekking tot de Website om de Licentie hieronder te verlenen;
 2. zij haar verbintenissen zal uitvoeren met alle redelijke zorgvuldigheid en vaardigheid conform de gangbare bedrijfsnormen;
 3. de Diensten zullen met zorg en toewijding, op een professionele en vakbekwame wijze worden verleend;
 4. de Diensten in wezen zullen overeenstemmen met de beschrijvingen vervat in de Overeenkomst;
 5. de Website zal in alle materiële opzichten in wezen voldoen aan de prestatiespecificaties en de functionaliteiten zoals uiteengezet in de Overeenkomst, behalve in geval van niet-naleving van de instructies van LANTMÄNNNEN UNIBAKE of in geval van wijziging van de Website door een andere persoon dan LANTMÄNNEN UNIBAKE of een Derde Partij die onder zijn controle handelt;
 6. zij alle commercieel redelijke maatregelen zal nemen om de continuïteit van de Diensten te waarborgen;
 7. zij alle commercieel redelijke maatregelen zal nemen om de goede staat van de Diensten te waarborgen; LANTMÄNNEN UNIBAKE zal enkel verantwoordelijk zijn voor het bieden van onderhoud en ondersteuning met betrekking tot de Diensten, zoals vereist door de Overeenkomst en, in voorkomend geval, door de toepasselijke wetgeving;
 8. zij zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat alle Wijzigingen verenigbaar zijn met, en de kenmerken en functionaliteiten van de Diensten niet wezenlijk verminderen wanneer deze door de Klant worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst.

13.2 Het is mogelijk dat LANTMÄNNEN UNIBAKE, van tijd tot tijd, de Diensten opschort of onderbreekt zonder kennisgeving of dat zij de Klant toegang ontzegt tot de Diensten gedurende Wijzigingen, een technische storing, wijziging of onderhoud met betrekking tot de Diensten. Tot zover mogelijk zal LANTMÄNNEN UNIBAKE ernaar streven deze onderbrekingen buiten de kantooruren te laten plaatsvinden. Deze onderbrekingen zullen nooit langer duren dan redelijkerwijs noodzakelijk en zullen voor zover mogelijk, naar goeddunken van LANTMÄNNEN UNIBAKE, worden aangekondigd. LANTMÄNNEN UNIBAKE kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor een dergelijke onderbreking van de Diensten, noch kan dit aanleiding geven tot enig recht op vergoeding.

13.3 Behalve zoals specifiek uiteengezet in de Overeenkomst en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluit LANTMÄNNNEN UNIBAKE alle impliciete of uitdrukkelijke garanties, bepalingen of voorwaarden van welke aard dan ook met betrekking tot de Website en de levering van de Diensten (met inbegrip van maar niet beperkt tot enige impliciete garantie met betrekking tot titel, nauwkeurigheid, integriteit, prestaties, bevredigende kwaliteit, resultaten, geschiktheid voor een bepaald doel), hetzij opgelegd door de wet, door de wet of anderszins, uit. LANTMÄNNNEN UNIBAKE garandeert in geen enkel geval dat de Website ononderbroken of vrij van fouten zal functioneren en dat alle gebreken, defecten en fouten in verband daarmee zullen worden gecorrigeerd. LANTMÄNNNEN UNIBAKE geeft geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van gegevens, bestanden, documenten of andere informatie, zoals verwerkt en verzonden via, geüpload naar of gedownload van de Website.

13.4 De garanties die worden vermeld in de Overeenkomst zijn enkel de garanties die LANTMÄNNEN UNIBAKE geeft met betrekking tot de Diensten. LANTMÄNNEN UNIBAKE wijst alle andere garanties en voorwaarden af (impliciet of uitdrukkelijk) met inbegrip van garanties of voorwaarden met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, tevredenheid, kwaliteit en niet-inbreuk op de rechten van Derden, en hun equivalenten in de wetgeving van elk ander rechtsgebied. Tenzij anders werd overeengekomen en schriftelijk bevestigd, biedt LANTMÄNNEN UNIBAKE geen garantie dat de Diensten tegemoet zullen komen aan de specifieke verwachtingen, doelstellingen of vereisten van de Klant of diens Gebruikers, of dat de Diensten ononderbroken of foutloos zullen functioneren, of dat alle daarmee verband houdende gebreken, mankementen en fouten zullen worden verholpen. Deze clausule is van toepassing voor zover als toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

13.5 LANTMÄNNEN UNIBAKE behoudt zich het recht voor om het Gebruik van de Website en van de Diensten te controleren en, in geval van niet-naleving of schending van de Overeenkomst, gegevens te weerhouden en/of te verwijderen en/of de Diensten op te schorten in overeenstemming met Artikel 18, en dit zonder kennisgeving.

14. Verantwoordelijkheden en garanties van de Klant

14.1 De Klant verbindt zich ertoe de Diensten enkel te gebruiken voor de doeleinden en op de manier uitdrukkelijk toegestaan in de Overeenkomst en conform alle toepasselijke nationale en internationale wetgevingen (inclusief Wetgeving gegevensbescherming) en, in het algemeen, er op een verantwoordelijke manier mee om te gaan.

14.2 De Klant verbindt zich ertoe de Diensten niet te Gebruiken, en ervoor te zorgen dan zijn Gebruikers de Diensten niet Gebruiken om:

 • a. gegevens te downloaden, te versturen, over te maken of te verspreiden die virussen, wormen, spyware, malware of enige andere kwaadwillige code(s) bevatten of een apparaat dat specifiek is ontworpen om ongeautoriseerde toegang mogelijk te maken, te verwijderen, onbruikbaar te maken, te deactiveren, te interfereren met de Website of anderszins te schaden en niet in strijd is met toepasselijke wetgeving;
 • b. enige berekeningen, handelingen of transacties uit te voeren die de werking van enige Dienst, functie, programma, computer of telecommunicatiemiddel zouden kunnen onderbreken, vernietigen of beperken;
 • c. via de Website materiaal op te slaan, te verspreiden of te verzenden dat onwettig, schadelijk, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, aanstootgevend, obsceen, intimiderend of racistisch of etnisch aanstootgevend is, op welke manier dan ook;
 • d. zich de identiteit toe te eigenen van een ander, met name door de Toegangsmiddelen te gebruiken van een andere Gebruiker, zich te registreren namens een Derde partij zonder diens toestemming, of gebruik te maken van enigerlei misleidende of frauduleuze methode;
 • e. door middel van de Diensten beschikbare gegevens te verkopen of commercialiseren; en/of
 • f. de Diensten te spammen.

14.3 De Klant verbindt zich er verder toe dat hij het volgende zal doen:

 • a. de Diensten en de Website uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze zijn ontworpen;
 • b. de toepasselijke wet- en regelgeving te respecteren;
 • c. de Diensten en de Website niet te ontmantelen, te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te wijzigen, te decompileren, te reverse-engineeren of elk deel van de Diensten en de Website omgekeerd samen te stellen, behoudens louter voor herstel- en back-up doeleinden die als dusdanig zal worden gemerkt, of een poging te ondernemen om de broncode ervan te achterhalen, geen huur, lease, sublicentie, doorverkoop met winstoogmerk, overdracht, uitlening, distributie of wijziging van de Diensten en de Website of enig onderdeel daarvan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van LANTMÄNNEN UNIBAKE, zoals schriftelijk bevestigd;
 • d. niet proberen toegang tot de Website te verkrijgen of anderen helpen toegang te verkrijgen tot de Website anders dan zoals schriftelijk overeengekomen door LANTMÄNNNEN UNIBAKE.

14.4 De Klant gaat ermee akkoord als enige aansprakelijk te zijn voor alle opgelopen kosten, uitgaven, verliezen en aansprakelijkheden alsook voor activiteiten ondernomen door de Klant en zijn Gebruikers in verband met de Diensten. De Klant is aansprakelijk voor en zal LANTMÄNNEN UNIBAKE vrijwaren tegen en schadeloosstellen voor enige schade, verlies, kosten of uitgaven die kunnen voortvloeien uit (i) wijzigingen aan de Diensten die niet zijn toegestaan door LANTMÄNNEN UNIBAKE, en/of (ii) het gebruik van de Diensten door de Klant en/of zijn Gebruikers op een manier die niet overeenstemt met deze Overeenkomst of met toepasselijke wetgeving.

15. Verantwoordelijkheden

15.1 LANTMÄNNEN UNIBAKE is in geen geval aansprakelijk jegens de Klant, met inbegrip van zijn Gebruikers, voor enige indirecte, onvoorziene, immateriële, gevolg- of incidentele schade van welke aard dan ook. In het bijzonder is LANTMÄNNNEN UNIBAKE niet aansprakelijk jegens de Klant voor, zonder beperking:

 • a. verlies of schade als gevolg van een transactie, regeling of overeenkomst die met eender welke Derde Partij is gesloten via het gebruik van de website, en/of als gevolg van het gedrag, de verklaring, het product of de dienst van eender welke Derde Partij;
 • b. enig verlies van winst, goodwill, business, contracten, inkomsten of verwachte besparingen of enige andere indirecte, bijzondere, incidentele, onvoorzienbare (met betrekking tot de oorzaak of de omvang van de schade) of gevolgschade van welke aard dan ook;
 • c. elke vordering met betrekking tot informatie, apparatuur, systemen, elementen, gegevens, toestel of enig materiaal dat door of onder controle van de Klant of een Derde Partij is verstrekt (met uitzondering van die welke door de aan LANTMÄNNNEN UNIBAKE gelieerde bedrijven en onderaannemers voor de hieronder genoemde doeleinden zijn verstrekt);
 • d. elke vordering gebaseerd op een van de volgende omstandigheden: (i) enig deel van de Website is gebruikt in combinatie met apparatuur, software, gegevens of materiaal dat niet door LANTMÄNNEN UNIBAKE is goedgekeurd; (ii) de Website en de Diensten zijn gebruikt op een wijze die niet in overeenstemming is met de instructies en documentatie van LANTMÄNNNEN UNIBAKE of in strijd is met de Overeenkomst; en/of
 • e. elke aanspraak op basis van de inhoud of enig ander aspect van informatie, gegevens of bestanden die via de Website worden verzonden.

15.2 LANTMÄNNEN UNIBAKE zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige tekortkoming voortvloeiend uit de omstandigheden bedoeld in Clausule 6 (Intellectuele Eigendomsrechten) of voor tekortkomingen van Derden (meer bepaald transport- of leveringsproblemen, hardware defecten, verbindings- of telecommunicatieproblemen, handelingen van een onafhankelijke installateur).

15.3 Onverminderd dwingende toepasselijke wetgeving, zal LANTMÄNNEN UNIBAKE op om het even welke juridische grondslag (extra-contractueel, contractueel of anderszins) enkel aansprakelijk zijn voor schade waarvan de Klant kan aantonen dat deze rechtstreeks voortvloeit uit een fout van LANTMÄNNEN UNIBAKE.

15.4 In elk geval, binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan, zal de totale aansprakelijkheid van LANTMÄNNEN UNIBAKE voor enige en alle schade opgelopen door een Klant binnen een bepaald kalenderjaar beperkt blijven tot de minste van de volgende: (i) een totaalbedrag per jaar van 10.000,00 EUR (tienduizend euro); of (ii) de aangetoonde rechtstreekse schade.

15.5 Elke klacht met betrekking tot de Diensten dient schriftelijk te worden ingediend per aangetekende brief binnen één maand vanaf het moment dat de Klant kennis had (of zich redelijkerwijs bewust had moeten zijn) van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht. LANTMÄNNEN UNIBAKE is niet langer aansprakelijk in geval de kennisgeving geschiedt na een voormelde periode van één maand.

15.6 LANTMÄNNEN UNIBAKE heeft geen aandeel in en is niet verantwoordelijk voor de transacties, gegevens en/of documenten voortgebracht door middel van het gebruik van de Diensten.

15.7 LANTMÄNNEN UNIBAKE is niet verantwoordelijk voor de hardware, computerprogramma's, producten, diensten of (de inhoud van) websites van Derden. LANTMÄNNEN UNIBAKE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het falen van enige infrastructuur (computerprogramma's en/of hardware) van Derden.

15.8 Niets in deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid beperken of uitsluiten van enige Partij voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door diens nalatigheid, opzettelijk wangedrag, bedrog of verborgen houden of van enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten bij de toepasselijke wetgeving.

15.9 De beperkingen van de aansprakelijkheid die in deze Overeenkomst zijn enkel van toepassing voor zover als toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

15.10 De Klant erkent dat hij verantwoordelijk is voor de juiste opslag van alle elektronische documenten, zoals die via de Website worden verwerkt, voor de naleving van de wettelijke vereisten die van kracht zijn met betrekking tot de verwerkte documenten.

16. Schadeloosstelling

16.1 De Klant zal LANTMÄNNEN UNIBAKE, haar aangestelden, werknemers en agenten, verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van enige en alle aanspraken, eisen, vervolgingen, vorderingen, of procedures, en zal LANTMÄNNEN UNIBAKE vergoeden voor enige en alle schade, kosten, boetes en uitgaven (met inbegrip van gerechtskosten en redelijke advocatenkosten) betaalbaar aan de partij die dergelijke vordering instelt in zoverre dat ze in een gerechtelijke einduitspraak worden toegekend of overeengekomen in een minnelijke schikking, ten gevolge van het gebruik door de Klant van de Website en de Diensten.

16.2 LANTMÄNNEN UNIBAKE zal Klant schadeloos stellen en vrijwaren van enige vordering van een Derde in zoverre dat deze is gebaseerd op een aanspraak dat een gedeelte van de Website de Intellectuele Eigendomsrechten zou schenden, en zal daarom die schade en kosten in verband met de schikking van dergelijke vordering of definitieve uitspraak tegen de Klant betalen, op voorwaarde dat de Klant:

 • a. onmiddellijk LANTMÄNNEN UNIBAKE in kennis stelt van enige aanleiding tot zulke aanspraak waarvan het kennis heeft gekregen;
 • b. geen toegevingen doet wat betreft aansprakelijkheden of overeenkomst tot schikking of regeling sluit zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LANTMÄNNEN UNIBAKE;
 • c. samenwerkt met LANTMÄNNEN UNIBAKE en alle redelijkerwijze noodzakelijke informatie en bijstand verstrekt; en
 • d. LANTMÄNNEN UNIBAKE de volledige bevoegdheid en exclusieve zeggenschap geeft over het verweer en alle onderhandelingen met betrekking tot zulke vordering.
De door de Klant gespaarde Unicoins worden door LANTMÄNNEN UNIBAKE op nul gezet na 12 maanden volledige inactiviteit van de Klant op diens MyFoodSpot account.

16.3 LANTMÄNNEN UNIBAKE is niet aansprakelijk voor enige vordering wegens inbreuk die volgt uit: (i) enig gecombineerd gebruik van de Website met diensten, gegevens, materiaal of software, verstrekt door een Derde, die niet was goedgekeurd door LANTMÄNNEN UNIBAKE, (ii) de omstandigheden waarnaar verwezen wordt in Artikel 15.1 (punten d en e) hierboven, (iii) software, systemen, materialen, uitrusting en gegevens van de Klant, (iv) de Klant die de vermeend inbreukplegende activiteit voortzet na hiervan in kennis te zijn gesteld of na kennis te hebben genomen van de wijzigingen of vervangingen of deze te hebben ontvangen die de vermeende inbreuken zouden hebben vermeden en (v) schuld of nalatigheid van de Klant.

16.4 Indien LANTMÄNNEN UNIBAKE vaststelt da teen gedeelte van de Website het voorwerp uitmaakt of mogelijks kan uitmaken van een aanspraak op basis van een inbreuk, kan LANTMÄNNEN UNIBAKE, volgens eigen goeddunken:

 • a. dit gedeelte vervangen of wijzigen om het niet-inbreukplegend te maken zolang het substantieel equivalente functionaliteiten heeft; of
 • b. ervoor zorgen, zonder bijkomende kost voor de Klant, dat het recht om dit te gebruiken wordt verstrekt; of
 • c. indien geen van de voorgaande alternatieven commercieel haalbaar is zelfs na de inspanningen naar best vermogen van LANTMÄNNEN UNIBAKE, het inbreukplegend element intrekken.

16.5 De Partijen garanderen hierbij dat ze over een geschikte verzekeringsdekking beschikken ter dekking van hun verplichtingen onder dit Artikel.

17. Termijn

17.1 Behoudens indien anders wordt overeengekomen, is de Overeenkomst aangegaan voor een onbepaalde duur en kan deze beëindigd worden door elke Partij op elk ogenblik zonder opzegperiode of vergoeding.

18. Opschorting

18.1 LANTMÄNNEN UNIBAKE behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de verstrekking van en toegang tot de Diensten en de Website geheel of gedeeltelijk op te schorten met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande Kennisgeving van in gebreke zijn en zonder dat de Klant recht heeft op enige vergoeding indien:

 • a. er voor LANTMÄNNEN UNIBAKE enige aanleiding bestaat om te vermoeden dat de vertrouwelijkheid en/of veiligheid van de Toegangsmiddelen werd geschonden of dat de Diensten worden misbruikt;
 • b. de Klant en/of zijn Gebruikers onjuiste informatie hebben verstrekt aan LANTMÄNNEN UNIBAKE;
 • c. een account niet werd gebruikt gedurende een periode van drie (3) maanden; en/of
 • d. de Klant en/of één van zijn Gebruikers enige bepaling van de Overeenkomst heeft geschonden, of in het geval van klachten van Derden (inclusief andere LANTMÄNNEN UNIBAKE-klanten) tegen de Klant.
De door de Klant gespaarde Unicoins worden door LANTMÄNNEN UNIBAKE op nul gezet na 12 maanden volledige inactiviteit van de Klant op diens MyFoodSpot account.

19. Beëindiging

19.1 Bij beëindiging van de Overeenkomst om eender welke reden, staakt de Klant elk gebruik van de Website in overeenstemming met Artikel 8.5.

20. Algemeen

20.1 Structuur De Overeenkomst die de verhouding tussen de Partijen beheerst bestaat uit (i) de bepalingen van deze AV, (ii) de Documentatie en (iii) de Privacy Policy. Indien er enige tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen deze documenten bestaat en tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de hierboven beschreven volgorde (i tot iii) van toepassing.

20.2 Wijzigingen In het kader van de verstrekking van zijn Diensten en gezien de verdere ontwikkeling van de Diensten, behoudt LANTMÄNNEN UNIBAKE zich het recht voor om van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, wijzigingen en aanpassingen aan te brengen in de Overeenkomst, met name om nieuwe of bijkomende voorwaarden hierin en/of in de Documentatie op te leggen. Elke wijziging (of aanpassing) van de Overeenkomst zal van kracht zijn vanaf de datum vermeld door LANTMÄNNEN UNIBAKE op haar websites en/of het Klantenprofiel. Voor substantiële wijzigingen aan de Overeenkomst zal LANTMÄNNEN UNIBAKE redelijke stappen ondernemen om de Klant hiervan in kennis te stellen. In elk geval zal het voortgezet Gebruik van de Dienst door de Klant na bekendmaking van dergelijke wijzigingen, met of zonder kennisgeving, een bindende aanvaarding vormen van de gewijzigde (of aangepaste) Overeenkomst.

20.3 Overmacht Noch de Klant, noch LANTMÄNNEN UNIBAKE zullen aansprakelijk zijn voor enige vertraging of falen van de prestatie ingevolge Overmacht, evenmin zullen zij verantwoordelijk zijn voor enige schade veroorzaakt door de niet-naleving of de vertraging in de naleving van verbintenissen ten gevolge van Overmacht. Indien enige partij niet in de mogelijkheid is om zijn verplichtingen hieronder uit te voeren omwille van Overmacht, dan worden deze verplichtingen opgeschort zo lang als de omstandigheden zich blijven voordoen, op voorwaarde dat er onmiddellijke kennisgeving wordt gedaan van de vertraging en van diens oorzaken.

20.4 Geldigheid De bepalingen in de Overeenkomst waarvan het oogmerk en de reikwijdte bedoeld zijn om verder te blijven bestaan, zullen geldig blijven na beëindiging, afloop, uitvoering of annulering van de Overeenkomst.

20.5 Overdracht Geen van de rechten en verbintenissen voortvloeiend uit de Overeenkomst kunnen door de Klant worden overgedragen aan een Derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LANTMÄNNEN UNIBAKE. Elke poging tot overdracht waarvoor geen toestemming is verleend, is van nul en gener waarde. Ook ingeval van een door LANTMÄNNEN UNIBAKE aanvaarde overdracht, zal de Klant aansprakelijk blijven voor de betaling van alle bedragen verschuldigd onder de Overeenkomst. LANTMÄNNEN UNIBAKE behoudt zich het recht voor om enig recht of enige verbintenis onder de Overeenkomst over te dragen aan eender welke Verbonden onderneming van LANTMÄNNEN UNIBAKE of aan enige Derde partij. De Klant zal het recht op enige Dienst niet doorverkopen, voor gebruik beschikbaar stellen, of anderszins overdragen aan enige Gebruiker of andere Derde partij, met inbegrip van enige wederverkoper, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LANTMÄNNEN UNIBAKE.

20.6 Onafhankelijkheid LANTMÄNNEN UNIBAKE is een opdrachtnemer onafhankelijk van de Klant en heeft de bevoegdheid om de tenuitvoerlegging van de Website en alle Diensten te beheren en sturen. Niets in de Overeenkomst zal worden opgevat als zou ofwel LANTMÄNNEN UNIBAKE dan wel de Klant een joint venture, principaal, agent, partner of werknemer van de andere zijn.

20.7 Kennisgeving Tenzij hierin anders wordt bepaald, wordt elke kennisgeving onder deze AV schriftelijk gedaan en wordt deze geacht geldig te zijn gebeurd indien persoonlijk bezorgd, verzonden per koerier of andere express-post, per aangetekende of gecertifieerde post, voldoende gefrankeerd, met ontvangstbewijs of verzonden per bevestigd faxbericht (met inbegrip van verzending via een Dienst of de Website). De Partijen erkennen dat elke kennisgeving waarnaar wordt verwezen onder de Overeenkomst, elke waarschuwing, bevel of andere mededeling in verband met de Overeenkomst en verzonden in elektronisch formaat, aanvaard zal worden in alle gerechtelijke procedures betreffende deze Overeenkomst, met dezelfde juridische waarde als elk ander document dat wordt opgesteld en bewaard in papieren formaat.

20.8 Geen verzaking Geen verzaking aan enige bepaling van de Overeenkomst is geldig, tenzij deze wederzijds schriftelijk werd overeengekomen. Elke verzaking aan een tekortkoming of naleving van enige bepaling van de Overeenkomst zal niet beschouwd worden als kwalificeren als een verzaking van enige eerdere, gelijktijdige of latere tekortkoming.

20.9 Deelbaarheid Als enige clausule in de Overeenkomst strijdig is met een dwingende wettelijke of reglementaire bepaling ter bescherming van een bepaalde categorie van personen, zal deze clausule niet van toepassing worden beschouwd op deze personen. Als een clausule in de Overeenkomst definitief ongeldig, onwettig of onafdwingbaar is of wordt, dan zal deze clausule indien mogelijk en in zoverre de clausule ongeldig, onwettig of onafdwingbaar is, vervangen worden door een geldige, legale en afdwingbare clausule die zo dicht mogelijk aanleunt bij het oorspronkelijke oogmerk van de Partijen. Indien de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare clausule niet op een geldige manier kan worden vervangen, zal aan de betrokken clausule geen gevolg worden gegeven en zal het niet langer worden beschouwd als deel uitmakend van de Overeenkomst, zonder dat dit de overige bepalingen van de Overeenkomst beïnvloedt of ontkracht.

20.10 Taal De Overeenkomst kan vertaald worden in één of meer andere talen, maar de Nederlandstalige versie van deze Overeenkomst beheerst de verhouding tussen de Partijen.

20.11 Geschillen en toepasselijk recht De Partijen zullen alles in het werk stellen om te goeder trouw te onderhandelen en geschillen bij te leggen die zouden kunnen voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, of enige inbreuk daarop. Voor de geldigheid, toepassing, interpretatie, werking en uitvoering van de Overeenkomst zal uitsluitend de Belgische wetgeving van toepassing zijn, als werd zij volledig uitgevoerd binnen België, en met uitsluiting van de verwijzingsregels. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst uitsluitend tot de bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken te Brussel behoren.

root it is